Zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva (NFP)

1 minute(s)
  • Zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva, často označovaná ako NFP, vyjadruje celkový počet platených amerických pracovníkov vo všetkých sektoroch s výnimkou poľnohospodárstva a vládneho sektora.
  • Ide o mesačnú správu amerického ministerstva práce a je obvykle publikovaná prvý piatok v každom mesiaci.
  • Ide o veľmi významnú štatistiku jednej z najväčších ekonomík sveta.
  • Pri vyhlasovaní NFP býva na trhoch vysoká volatilita.

Zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva (NFP) je správa, ktorú publikuje ministerstvo práce USA a ide o jednu z najdôležitejších makroekonomických správ. Zvyčajne sú tieto dáta vyhlasované vždy prvý piatok v mesiaci v čase 14:30 CET

Ide o veľmi významnú správu, ktorá môže pomôcť určiť súčasný stav americkej ekonomiky a má vplyv na menový trh, akciové indexy a aj jednotlivé akcie.

Lepšie hodnoty, ako boli tie očakávané, poukazujú na zlepšujúci sa stav americkej ekonomiky a majú teda pozitívny vplyv na dolár a akcie. Vzhľadom na to, že globálna ekonomika je silno spojená s udalosťami na Wall Street, často sa stáva, že štatistiky NFP majú silný vplyv aj na globálne akciové indexy.

Samotný mesačný počet nových pracovných miest je veľmi sledovaný údaj, avšak štatistika obsahuje aj ďalšie dôležité údaje:

  • Aká je miera nezamestnanosti vyjadrená percentom z celkovej pracovnej sily
  • Ktoré sektory zaznamenali nárast alebo pokles pracovných miest
  • Priemerná hodinová mzda
  • Revízia predchádzajúcich štatistík

Všetky tieto faktory sú trhmi vnímané veľmi citlivo, pokiaľ sa hodnoty významne odlišujú od analytického konsenzu. Preto môžeme očakávať vysokú volatilitu počas vyhlasovania NFP a pokiaľ má obchodník otvorené pozície na hlavných menových pároch a akciových indexoch, treba týmto pozíciám venovať pozornosť.

Príklad vplyvu NFP na EUR / USD v júni 2016V tomto prípade môžete vidieť, ako EURUSD reagoval na vyhlásenia NFP v júni 2016. Trh očakával vytvorenie 159 000 nových pracovných miest, ale v skutočnosti bolo vytvorených iba 38 000 nových miest. Horší výsledok teda viedol k oslabeniu amerického dolára voči euru a inštrument EURUSD zaznamenal pohyb o 154 pips počas 30 minút od vyhlásenia výsledkov.

"Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko."