Dlaczego powinieneś wybrać GOLD CFD?

Złoto od zawsze było popularne wśród inwestorów jako “bezpieczna przystań”. Aż 27% wydobywanego złota przechowywane jest jako inwestycja. Ceny złota często rosną wtedy, gdy inne aktywa radzą sobie gorzej. Dzieje się tak często w sytuacji spowolnienia gospodarczego, silniejszego wzrostu inflacji czy też wzrostu napięć geopolitycznych. Co jednak istotne, w dzisiejszych czasach inwestorzy nie muszą przechowywać złota w formie fizycznej, aby korzystać na wzroście jego ceny.  

Gold CFD - podstawowe informacje

Dlaczego powinieneś wybrać GOLD CFD - infografikaCzy wiedziałeś, że aż 27% wydobywanego złota wykorzystywane jest w celach inwestycyjnych?

Większość handlu złotem nie odbywa się przy użyciu fizycznego metalu a kontraktów. Dlaczego? Ponieważ jest to tańsze i bardziej wygodne. Kupując sztabki czy monety ponosisz spore koszty transakcyjne (opłaty i różnicę w cenie kupna i sprzedaży), co więcej musisz opłacić przechowanie i ubezpieczenie metalu. Dodatkowo cała operacja wymaga sporo zachodu. Tymczasem w przypadku GOLD CFD koszty transakcyjne są niskie, a zajęcie i wyjście z pozycji na platformie xStation jest natychmiastowe.

Porównanie GOLD CFD z fizycznym kruszcemGOLD CFD ma dwie istotne przewagi na fizycznym metalem: niskie koszty transakcyjne i wysoką płynność

GOLD CFD ma jeszcze jedną ważną cechę - dźwignię. Do zawarcia transakcji wystarczy depozyt o wartości 5% pozycji. 1 lot odpowiada 100 uncji złota i przy cenie (przykładowo) 1300 dolarów jest wart 130 tys. dolarów, ale do zajęcia takiej pozycji wystarczy depozyt w wysokości 6,5 tys. dolarów.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.