Indeksy - Definicja

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)
Czym jest indeks? W tym artykule poznasz definicję indeksu oraz zaznajomisz się z popularnymi indeksami giełdowymi.
  • Indeks może być zdefiniowany jako miara wielkości wybranego portfela akcji.

  • Indeks może być stworzony na podstawie najważniejszych akcji np. WIG20 na giełdzie lub na określonym sektorze np. WIG-Banki.

Ponieważ indeks składa się z portfela akcji, jego wartość rośnie, wraz ze wzrostem wartości akcji w portfelu. Z drugiej strony, indeks traci na wartości, gdy wartość akcji w portfelu spada.

Popularne indeksy

  • US500 - instrument obliczony na podstawie kontraktu na indeks S&P 500, który składa się z 500 największych amerykańskich spółek, notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i NASDAQ.
  • DE30 - instrument obliczony na podstawie kontraktu na indeks DAX, który składa się z 30 największych niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.
  • UK100 - instrument obliczony na podstawie kontraktu na indeks FTSE, który składa się ze 100 brytyjskich firm o najwyższej kapitalizacji rynkowej, notowanych na Londyńskiej giełdzie papierów wartościowych (LSE).

Analiza indeksów jest ważna dla globalnych inwestorów, ponieważ wskazuje na stan gospodarki danego kraju, więc jeśli gospodarka rozwija się, istnieje większy potencjał na zwiększenie wartości indeksu, a gdy gospodarka jest w recesji, wtedy najprawdopodobniej indeks będzie tracił na wartości ze względu na wzrost awersji do ryzyka. Jeżeli nastąpi awersja do ryzyka, inwestorzy będą szukać możliwości, aby zabezpieczyć swoje zyski i ulokować środki w bezpieczniejsze instrumenty finansowe np. obligacje.

Czy to oznacza, że w przypadku recesji powinno się unikać inwestowania w indeksy?

Nie, ponieważ w przypadku instrumentów CFD masz możliwość zajęcia krótkiej albo długiej pozycji.

Oznacza to, że gdy indeksy zyskują na wartości, możesz kupić określony instrument, a kiedy gospodarka jest w tarapatach, możesz osiągać zyski ze sprzedaży indeksu.

Co wpływa na globalne indeksy?

  • Wydarzenia ekonomiczne, takie jak rynek pracy i decyzje w sprawie stóp procentowych
  • Wydarzenia polityczne, takie jak wybory prezydenckie i przemówienia
  • Zdarzenia psychologiczne takie jak panika lub optymizm.

Indeksy - przykład transakcji

Spójrzmy na przykład transakcji na indeksie DE30, przy wybraniu parametrów transakcji pomoże nam kalkulator wbudowany w platformie xStation.

Indeksy - przykład transakcji na DE30

Przy otwieraniu transakcji na dowolnym rynku, pierwsza rzecz, którą należy ustalić, jest wolumen transakcji. Wolumen wpływa na depozyt zabezpieczający i wartość pipsa. Przy wyborze wolumenu kalkulator inwestycyjny dokona wszystkich potrzebnych obliczeń.

Na powyższym przykładzie został wybrany wolumen 0.25 lota. Oznacza to, że wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 4267,75 PLN, aby mieć możliwość otwarcia transakcji.

Pamiętaj, że depozyt zabezpieczający nie jest kosztem, a po zamknięciu transakcji, kwota ta zostanie zwrócona na Twoje konto.

Ponadto, kalkulator inwestycyjny obliczył, że wartość pipsa wynosi 27,13 PLN. Oznacza to, że jeśli rynek porusza się o 10 punktów lub pipsów na Twoją korzyść, to osiągniesz zysk na poziomie 271,3 PLN. Oczywiście, jeśli rynek pójdzie w kierunku przeciwnym, możesz ponieść stratę.

Jedną z głównych zalet kalkulatora inwestycyjnego jest możliwość ustawiania zleceń stop loss i take profit tak, aby zachować odpowiedni poziom ryzyka na transakcje.

Na omawianym przykładzie mamy ustawiony stop loss na maksymalnej stracie 1646.56 PLN, a take profit na 3114,09 PLN. Oznacza to, że jeśli rynek porusza się w przeciwnym kierunku, niż sądziliśmy, ryzykujemy 1646.56 PLN, ale jeśli rynek osiągnie poziom take profit, dążymy do zysku w wysokości 3114.09 PLN.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata