CleanSpark získal viac ako 30 % na pozadí prudkého nárastu Bitcoinu a hospodárskych výsledkov 📌

18:35 9. februára 2024

CleanSpark (CLSK.US) posilňuje o takmer 30 % vďaka prudkému nárastu hodnoty Bitcoinu a nedávnym výsledkom spoločnosti. Spoločnosť CleanSpark oznámila pôsobivé finančné výsledky za prvý štvrťrok finančného roka 2024, ktorý sa skončil 31. decembra 2023. Spoločnosť dosiahla výrazný medziročný nárast tržieb o 165 % a priniesla 73,8 milióna USD, čo je viac ako 27,8 milióna USD v rovnakom období minulého roka.

Kľúčové finančné metriky:

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
 • Príjmy: 73,8 milióna dolárov
 • Čistý príjem: 25,9 milióna dolárov
 • Upravená EBITDA: 69,1 milióna dolárov
 • Celkové obežné aktíva: 181,7 milióna dolárov
 • Celkové ťažobné aktíva: 484,0 miliónov dolárov
 • Celkové aktíva: 862,7 milióna dolárov
 • Aktuálne pasíva: 42,4 milióna dolárov
 • Celkové pasíva: 52,2 milióna dolárov
 • Dlh: 14,5 milióna dolárov

Spoločnosť CleanSpark sa zameriava na prevádzku dátových centier na ťažbu bitcoinov, predovšetkým s využitím nízkouhlíkovej energie.

Nedávne oznámenia spoločnosti:

 • Spoločnosť CleanSpark rozširuje svoju činnosť o významné akvizície v štátoch Mississippi a Georgia. Spoločnosť uzavrela definitívne dohody o kúpe troch zariadení na ťažbu bitcoinov na kľúč v Mississippi za 19,8 milióna USD.
 • Spoločnosť tiež expanduje v Daltone získaním tretieho ťažobného zariadenia, ktoré je v súčasnosti vo výstavbe, za počiatočnú platbu 3,4 milióna USD. Spoločnosť plánuje investovať ďalších 3,5 milióna USD do dokončenia tohto zariadenia s cieľom dosiahnuť prevádzkovú pripravenosť do apríla 2024.

Kľúčové januárové výsledky spoločnosti (neauditované):

 • Bitcoin vyťažený v januári: 577
 • Celkový počet bitcoinov k 31. januáru: 3 573
 • Celkový počet predaných bitcoinov v januári: 1: 6,4 s výnosmi vo výške približne 286 000 USD
 • Priemerný denný objem vyťažených bitcoinov: 18,6, s maximom 21,9

Korelácia medzi rastom ceny Bitcoinu a príjmami z baní je zrejmá. Za predpokladu, že Bitcoin zostane v tomto roku v rastúcom trende, sú vyhliadky spoločnosti sľubné.

Cena akcií spoločnosti CleanSpark úzko súvisí s cenou Bitcoinu. Videli sme to už počas býčieho trhu v roku 2021. Zdroj: xStation 5

 


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta