Emisné povolenky zvyšujú infláciu

17:52 13. januára 2022

Rast cien sa stal skutočným problémom na celom svete. Zdroje inflácie môžeme hľadať takmer všade, no svet si všíma najmä rastúce ceny energií. To je problém v ekonomikách, ktoré nemajú priamy prístup k zdrojom energie a podiel obnoviteľnej energie je stále nedostatočný. Tieto problémy sú evidentne viditeľné v krajinách Európskej únie.

Nedostatok dodávok alebo problémy s dodávkami spôsobili, že ceny ropy vzrástli na najvyššiu úroveň od roku 2014 a zemný plyn v Európe vyskočil na extrémne vysoké úrovne, aké v histórii ešte neboli. Nechcené uhlie zdraželo aj pre rastúce ceny iných surovín. Alternatívne zdroje navyše neboli schopné dodať toľko energie, koľko bolo potrebné.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ceny energií prudko rastú

Energia ovplyvňuje každý aspekt nášho života a skôr či neskôr pocítime vplyv jej vysokých cien prakticky vo všetkých aspektoch nášho života. To sa stalo v celej Európe, keď inflácia v eurozóne vzrástla na 5 %, čo je najvyššia úroveň v histórii. Inflácia v Poľsku zasa dosiahla úrovne nad 8 %, čo bolo naposledy zaznamenané na začiatku predchádzajúceho desaťročia.

Umelý výtvor, skutočné následky

Ukazuje sa však, že okrem vysokých cien energetických zdrojov sú tu aj iné problémy! V Európe je nedostatok surovín, a preto sú dopady zvyšovania cien oveľa závažnejšie ako v Spojených štátoch. S týmito vyššími cenami komodít sa však európske energetické a priemyselné sektory musia potýkať vďaka umelo vytvoreným problémom v podobe povolení na emisie skleníkových plynov.

Povolenky na emisie CO2 sú umelým výtvorom vymysleným Európskou úniou, ktorých cieľom je výrazne znížiť škodlivé plyny vypúšťané do atmosféry. Tie, samozrejme, produkuje predovšetkým energetika, teplárenstvo a priemysel. Európska únia poukazuje na to, že emisné kvóty sú zodpovedné len z 20 % za nedávny nárast cien energií. Ako však ukázala realita, ceny energií v súčasnosti tvoria 60 % nákladov spojených s nákupom emisných povoleniek!

Čo je ETS?

ETS je európsky systém obchodovania s emisiami. Bol vytvorený, aby prinútil priemysel, energetiku a letectvo znižovať emisie skleníkových plynov. Systém pridelí časť bezplatných povolení v závislosti od úrovne aktuálnych emisií a veľkosti ekonomiky. Zvyšná časť povolení je určená na predaj. Ak daný priemyselný alebo energetický podnik nemá dostatočný počet povoleniek na svoje emisie, musí takéto dodatočné množstvo nakúpiť v národných aukciách alebo na sekundárnom trhu. Primárne obchodovanie prebieha na burzách ICE a EEX, zatiaľ čo sekundárne obchodovanie, predovšetkým s futures, prebieha na burzách EEX, ICE a NYMEX.

Systém v úvodnej fáze nefungoval podľa predstáv jeho tvorcov, preto bolo rozhodnuté výrazne obmedziť povolenia obchodované na trhu a každoročne udeľovaných povolení klesá. Navyše, vzhľadom na ustanovenia majetkového práva, môžu na trhu pôsobiť finančné inštitúcie. Títo veľkí hráči môžu staviť na to, či budúce povolenia budú mať väčšiu alebo menšiu hodnotu ako v súčasnosti.

Za zmienku však stojí, že systém bol navrhnutý tak, aby prinútil energetický sektor a priemysel k transformácii, čo dalo finančným inštitúciám vysokú mieru istoty, že ceny sa budú pohybovať vyššie. To viedlo k anomálii v podobe nedostatku emisných kvót na trhu, čo viedlo k rastu cien. Očakávalo sa, že úroveň 100 EUR za kontrakt na emisiu jednej tony CO2 sa dosiahne až v roku 2030. V skutočnosti sa ceny do konca roka 2021 k tejto úrovni priblížili!

Je systém zlý?

Samotný predpoklad emisného systému samozrejme nie je negatívny. Núti k transformácii odvetvia ekonomiky, ktoré najviac škodia klíme a jednotlivé krajiny potrebujú vyčleniť prostriedky z predaja svojich povolení na podporu transformácie a zmiernenie dopadov zvyšovania cien. Realita je však často iná a v konečnom dôsledku sú to práve koneční spotrebitelia, kto znáša najväčšie náklady. Okrem toho je ETS jedným z najviac reštriktívnych systémov s relatívne malým podielom emisií na celom svete. Európa je zodpovedná za menej ako 20 % celosvetových emisií, zatiaľ čo Ázia je zodpovedná za viac ako 50 % emisií a jej podiel rastie. Samozrejme, stojí za to pripomenúť, že Európa a Severná Amerika sa vyvinuli skôr ako Ázia. Na druhej strane európsky a americký priemysel stráca konkurencieschopnosť. V dôsledku toho sa firmy zo západného sveta kvôli problémom s emisiami častokrát rozhodnú presunúť výrobu do iných častí sveta.

Čo ďalej s cenami EMISS?

Ceny emisných kvót za posledné 4 roky výrazne vzrástli, pričom najväčší nárast zaznamenali v roku 2021, kedy ceny presiahli 90 eur za zmluvu. Mnohé analýzy naznačujú, že ceny sa budú v najbližších 2 rokoch pohybovať v priemere na úrovni 100 eur, aj keď treba pripomenúť, že začiatkom minulého roka nikto nepredpokladal, že cena stúpne na 50 eur za zmluvu. Je možné, že vzhľadom na vysoko špekulatívny charakter tohto trhu môžu ceny prekvapiť účastníkov viackrát. Na druhej strane stojí za zmienku, že keď cena oscilovala okolo 20-30 eur, energetika začala prechádzať na drahší, no menej znečisťujúci plyn. Na druhej strane, okolo úrovne 40-50 EUR začínajú byť veterné projekty ziskové. Ceny v súčasnosti zvyšujú aj dočasné problémy s nedostatkom energií a vysoké ceny plynu, čo núti krajiny prejsť na uhlie. Ceny môžu klesnúť, hoci miestne predpisy v Nemecku alebo Holandsku nedovoľujú obchodovať s emisiami pod hladinou 60 EUR.

S emisnými povolenkami CO2 môžete obchodovať na platforme xStation5 prostredníctvom CFD so symbolom EMISS. CFD je derivátový nástroj, ktorý sa považuje za efektívny spôsob obchodovania s emisiami CO2 vďaka prístupu k pákovému efektu, ktorý umožňuje investorovi použiť menej kapitálu na získanie väčšej expozície voči podkladovému aktívu. Samozrejme, majte na pamäti, že ide o veľmi volatilný trh a veľké výkyvy môžu viesť k strate kapitálu. Tiež stojí za to vedieť, že futures kontrakty obchodované finančnými inštitúciami a CFD určené pre retailových klientov vám umožňujú profitovať z klesajúcich trhov, ako aj z rastúcich. To znamená, že investor môže využiť zvýšenie aj zníženie cien emisných kvót.

Zmení sa systém?

Výrazné zvýšenie cien emisných kvót viedlo k protestom niektorých krajín a odvetví. Uhoľné ekonomiky, ako je Poľsko alebo Česká republika, požadujú zmeny v systéme ETS. Naznačujú, že za vyššie ceny sú primárne zodpovedné finančné inštitúcie a chcú pre ne zaviesť určité obmedzenia. Tieto inštitúcie sú zodpovedné za viac ako 50 % obchodovania s povolenkami, čo ukazuje, že majú obrovský vplyv na ceny. Zároveň však európsky regulátor nenašiel žiadne problémy pri manipulácii s cenami, takže v súčasnosti netreba očakávať rýchlu zmenu systému, keďže Európska únia chce dosiahnuť ambiciózny cieľ zníženia emisií o 55 % do konca tohto desaťročia v porovnaní s rokom 1990.

 

Lukás Lipovský

Analytik XTB

"Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko."

Zdieľať
Späť