Goldman Sachs oznámila dobré finančné výsledky📊

14:51 15. apríla 2024

Výsledky Goldman Sachs za 1Q24 výrazne prekonali očakávania. Silný zisk na akciu spolu s robustnou dynamikou tržieb, ako aj výrazným znížením rezervy na úverové straty poskytujú solídny základ pre potenciálny nárast ceny akcií. Po prvýkrát za posledné 4 štvrťroky spoločnosť zaznamenala medzikvartálny nárast čistých úrokových výnosov a dosiahla úroveň blízku 2Q23.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Čistý úrokový výnos Goldman Sachs. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

 

Zlepšenia v každom segmente (najmä v investičnom bankovníctve) posunuli príjmy na rekordnú úroveň za posledné dva roky, keď dosiahli 14,2 miliardy USD (+16,3 % r/r).

V kľúčovom segmente bankovníctva a trhov banka Goldman Sachs vykázala príjmy vo výške 9,73 miliardy USD, čím prekonala očakávania trhu o 15 % a prekonala tak aj tie najoptimistickejšie scenáre. Pozoruhodný bol najmä výrazný nárast príjmov z poplatkov za investičné bankovníctvo (+32 % r/r), ktorý bol spôsobený nárastom úspešne realizovaných M&A transakcií na globálnom trhu.

Spoločnosť znížila svoje rezervy na úverové straty na 318 miliónov USD (v porovnaní s 577 miliónmi USD v 4Q23) na medzikvartálnej báze. Rok predtým, v rovnakom období, vykázala výsledok - 171 mil. dolárov, ktorý pramenil z jednorazovej udalosti, a to z čiastočného predaja portfólia Marcus. Tohtoročná hodnota rezerv bola výrazne pod očakávaniami trhu (-36 % v porovnaní s očakávaniami).

Spoločnosť dosiahla čistý príjem vo výške 4,13 miliardy USD, čím prekonala očakávania o 30,7 %. Na medziročnej báze sa čistý príjem zvýšil o 24,4 %. Zisk na akciu vzrástol na 11,67 USD (medziročný nárast o 31 %). Po úprave jeho hodnota predstavovala 11,58 USD. Obe hodnoty prekonali očakávania analytikov o približne 32 %. 

Spoločnosť tiež oznámila dividendu vo výške 2,75 USD na akciu. Dátum výplaty dividend bol stanovený na 30. mája, pričom výplata dividend je naplánovaná na 27. júna.

Výsledky Goldman Sachs za 1Q24 (v mld. USD, okrem EPS) Zdroj: Finančná správa spoločnosti, Bloomberg Finance L.P.

Po výsledkoch Goldman Sachs došlo v predburzovom obchodovaní k výraznému nárastu ceny akcií. Cena zatiaľ vzrástla o viac ako 4 %. Zdroj: xStation.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk