Najlepšie prehľady akcií na pozeranie tento týždeň (12.02.2024)

13:04 12. februára 2024

Výsledková sezóna na Wall Street za 4. štvrťrok 2023 trvá už približne mesiac. Väčšina amerických spoločností s veľkou kapitalizáciou už oznámila svoje výsledky. Výsledková sezóna pre malé spoločnosti sa však ešte ani zďaleka neskončila, keďže už oznámilo menej ako 30 % akcií Russell 2000.

Koľko amerických spoločností už oznámilo výsledky?

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • S&P 500 (US500): 334 z 500 spoločností (približne 67 %)
  • Dow Jones (US30): 25 z 30 spoločností (okolo 83 %)
  • Nasdaq-100 (US100): 57 zo 100 spoločností (57 %)
  • Russell 2000 (USA2000): 554 z 1944 spoločností (približne 28 %)

Napriek tomu budú kalendáru výnosov v nasledujúcich týždňoch čoraz viac dominovať menšie, menej známe akcie. Napriek tomu budú investorom stále ponúkané správy od niektorých väčších a známejších spoločností. Medzi vrcholmi tohto týždňa možno nájsť Arista Networks (pondelok), Coca-Cola (utorok), Robinhood Markets (utorok), Barrick Gold (streda) a Coinbase (štvrtok).

TOP výsledky na Wall Street naplánované na tento týždeň. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta