Nové prognózy rastu od OECD

11:39 19. septembra 2023

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dnes o 10.00 h vydala správu o ekonomickom výhľade na september 2023. Správa obsahovala nové prognózy hospodárskeho rastu pre ekonomiky z celého sveta. Svetová ekonomika v roku 2023 porastie o 3,0 %, čo je o niečo rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Prognóza rastu na rok 2024 však bola v novej správe OECD revidovaná nižšie a to je prípad mnohých veľkých ekonomík. Stále sa očakáva, že India dosiahne najvyššie tempo rastu medzi hlavnými ekonomikami s rastom HDP o 6,3 % v roku 2023 a 6,0 % v roku 2024. Ekonomiky USA a eurozóny by mali rásť mierne rýchlejšie, ako predpokladala júnová správa, zatiaľ čo čínsky rast bol revidovaný nižšie.

Celkovo správa neukázala žiadnu masívnu alebo neočakávanú revíziu a bola prehliadaná trhy, ktoré sa sústredili na rozhodnutia centrálnej banky naplánované na neskoršiu časť týždňa.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Prognózy rastu HDP v roku 2023

 • Celosvetovo: 3,0 %, oproti predchádzajúcim 2,7 %
 • USA: 2,2 %, oproti predchádzajúcim 1,6 %.
 • Čína: 5,1 %, oproti predchádzajúcim 5,4 %
 • India: 6,3 % oproti predchádzajúcim 6,0 %
 • Eurozóna: 0,6 %, oproti predchádzajúcim 0,9 %
 • Japonsko: 1,8 %, oproti predchádzajúcim 1,3 %
 • Nemecko: -0,2 %, oproti predchádzajúcim 0,0 %
 • G20: 3,1 %,
 • Vyspelé ekonomiky G20 1,5 %
 • Rozvíjajúce sa ekonomiky G20: 4,5 %

Predpovede rastu HDP v roku 2024

 • Celosvetovo: 2,7 %, oproti predchádzajúcim 2,9 %
 • USA: 1,3 % oproti predchádzajúcim 1,0 %
 • Čína: 4,6 %, oproti predchádzajúcim 5,1 %
 • India: 6,0 %, oproti predchádzajúcim 7,0 %
 • Eurozóna: 1,1 %, oproti predchádzajúcim 1,5 %
 • Japonsko: 1,0 %, oproti predchádzajúcim 1,1 %
 • Nemecko: 0,9 %, oproti predchádzajúcim 1,3 %
 • G20: 2,7 %
 • Vyspelé ekonomiky G20: 1,2 %
 • Rozvíjajúce sa ekonomiky G20: 3,9 %


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť