Palantir na najvyššej úrovni od januára 2022 po AI dohode so spoločnosťou Panasonic 🔌

16:44 7. júna 2023

Akcie spoločnosti Palantir (PLTR.US), ktorá sa zaoberá analýzou veľkých dát, kybernetickou bezpečnosťou a službami AI, dnes získavajú takmer 10 %. Včera bol rast akcií poháňaný správami o využívaní Palantir Foundry v Amazon Web Services a dnes investori reagujú na podobné informácie o dohode s iným výrobcom, spoločnosťou Panasonic.

  • Panasonic okrem iného vyrába lítium-iónové batérie a dnes oznámil viacročnú obchodnú dohodu so spoločnosťou Palantir o modifikácii továrne na umelú inteligenciu pre závod v Nevade. Palantir má prepojiť a zautomatizovať všetky výrobné linky továrne. Dohoda rozširuje služby Palantiru AI a IoT pre výrobu;
  • S platformou Palantir Foundry bude systém viesť rozhodovanie v existujúcom závode v Nevade a v novom závode v De Soto v Kansase. Očakáva sa, že dohoda so spoločnosťou Palantir zvýši efektivitu a zníži náklady. Spoločnosť Panasonic naznačila veľký vplyv na zníženie plytvania materiálom a zvýšenie výrobného času
  • Vedenie spoločnosti Panasonic naznačilo, že v priebehu niekoľkých mesiacov zníži množstvo odpadu počas výrobného procesu. Trh upevnil, že služby Palantir skutočne podporujú rozhodovanie založené na údajoch a môžu zlepšiť návratnosť investícií pre rôzne spoločnosti.

Amazon včera uviedol, že Foundry pre AWS bude riešením, ktoré pomôže zlepšiť priemyselnú efektivitu, znížiť náklady na údržbu a lepšie analyzovať údaje. Vďaka novým významným dohodám by sa záujem o ponuky spoločnosti Palantir medzi konkurenčnými spoločnosťami mohol zvýšiť, čo by podporilo výnosy spoločnosti a urýchlilo jej cestu k ziskovosti – očakáva sa koncom tohto roka.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Akcie Palantir (PLTR.US), interval D1. RSI sa blíži k hranici extrémnej prekúpenosti na úrovni 90 bodov. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť