Stane sa Puig najdôležitejšou IPO na španielskom trhu?

12:49 3. mája 2024

Spoločnosť Puig (PUIG.ES) by sa mohla stať najvýznamnejšou IPO na španielskom trhu od Acciona Energía v roku 2021. Spoločnosť sa rozhodla vstúpiť na burzu po rekordných výsledkoch v roku 2023 s tržbami vo výške 4 304 mil. Rodina Puigovcov otvára dvere svojej módnej a parfumérskej spoločnosti, ktorú tvoria významné značky ako Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier a Rabanne. Všetko nasvedčuje tomu, že vďaka oceneniu spoločnosti pôjde o jedno z najvýznamnejších IPO na španielskom trhu za posledné roky, ktoré prekoná aj niektoré veľké medzinárodné IPO, ale ako presne bude tento proces prebiehať?

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zdroj: XTB Research Team

Čo je skupina Puig?

Skupina Puig je medzinárodná módna a kozmetická spoločnosť so 110-ročnou históriou, ktorú založil podnikateľ Antonio Puig Castelló v Barcelone. Skupinu, ktorú v súčasnosti ovláda rodina Puigovcov, tvorí 17 globálnych značiek, ktoré sa navzájom strategicky dopĺňajú a sú zamerané na rôzne segmenty. Nadnárodná spoločnosť má dobré výsledky v nadobúdaní spoločností, v ktorých si ponecháva zakladateľov a podporuje ich spoluprácu. V skutočnosti niekedy zakladatelia vlastnia akcie spoločnosti. Týmto spôsobom sa naďalej vytvára vysoká konvergencia záujmov a zároveň jej to poskytuje väčšiu finančnú silu.

Vďaka tejto stratégii dosiahla spoločnosť Puig v roku 2023 rekordné výsledky, pričom nazbierala dva roky solídneho rastu. V skutočnosti môžu revidovať svoje ciele na rok 2025. Na tento rok sa plánovali tržby vo výške približne 4 500 miliónov EUR, ale s 4 304 miliónmi EUR vykázanými v roku 2023 sa toto číslo prakticky dosiahlo. V tejto súvislosti stojí za zmienku, že to nie je prvýkrát, čo skupina Puig dosiahla svoje ciele v predstihu, keďže na rok 2023 si stanovila cieľ vo výške 3 000 miliónov EUR, ktorý výrazne prekročila.

Zdroj: XTB Research Team, Comapny's reports

Okrem toho skupina Puig dosahuje dobrú diverzifikáciu svojich príjmov, a to z geografického hľadiska, ako aj podľa odvetví podnikania. V skutočnosti sa spoločnosti Puig darí v Číne, ktorá je pre luxusné značky jednou z najväčších obáv. A to až do takej miery, že v roku 2023 dosiahla v tejto krajine 27 % nárast predaja, pričom na čele stojí značka Charlotte Tilbury. Pri pohľade do budúcnosti teda dúfame, že Čína by mohla byť pre značku Puig dobrou príležitosťou na ďalšiu medzinárodnú expanziu.

Zdroj: XTB Research Team. Finančné uzávierky spoločnosti

Aké sú značky skupiny Puig?

Skupina Puig v súčasnosti pôsobí v 32 krajinách prostredníctvom 17 značiek, ktoré možno rozdeliť na dva rôzne typy: vlastné a licencované.Väčšina príjmov tejto nadnárodnej spoločnosti však pochádza zo značiek, ktoré vlastní, čo jej umožňuje väčšiu kontrolu nad riadením.

Medzi vlastnými značkami Puig vyniká Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci a Rabanne, ktoré sa na celkových tržbách spoločnosti podieľali 23 % a v roku 2023 prekročili 1 000 miliónov čistých tržieb. V tejto súvislosti stojí za zmienku aj najnovšie akvizície nadnárodnej spoločnosti: kozmetická značka Charlotte Tilbury a parfumérska spoločnosť Byredo.

Čo sa týka Puigových najvýznamnejších licencií, ide o Louboutin, kde pôsobí výlučne v kozmetickom sektore, Banderas alebo Adolfo Dominguez, líniu parfumov, ktorá mu patrí 15 % z celkového počtu spoločnosti.Okrem toho skupina vlastní aj nemajoritné podiely v značkách ako Isdin, Granado a Scent Library.

Ktoré akcie sú predmetom emisie?

V prvom rade je potrebné definovať dva druhy akcií v držbe spoločnosti Puig, pretože z pohľadu akcionára nemajú rovnaké práva. Akcie typu A, ktoré bude rodina Puig naďalej vlastniť, majú právo na 5 hlasov na valnom zhromaždení, zatiaľ čo akcie typu B, ktoré budú vydané v rámci IPO, budú mať len 1 hlasovacie právo. Hoci rodina bola ochotná ponechať až 49 % spoločnosti v rukách ostatných akcionárov, vzhľadom na dopyt po ponuke si nakoniec ponechá 77 % akcií a viac ako 90 % hlasovacích práv.IPO skupiny Puig bude konkrétne pozostávať z dvoch častí. Prvá pozostáva z emisie nových akcií v hodnote 1 250 miliónov EUR a druhá z verejnej ponuky existujúcich akcií v hodnote 1 360 miliónov EUR.

Dnes je prvý deň obchodovania s akciami spoločnosti

Harmonogram IPO bol intenzívny, hoci kľúčové dni pre investorov, ktorí majú záujem o akcie Puig, sú tieto:

  • 30. apríl: bola stanovená oficiálna cena akcií Puig aj konečný objem emisie. 
  • 3. máj: prvý deň obchodovania na burze. Najdôležitejší dátum pre investorov, keďže v tento deň sa s akciami začína obchodovať na španielskej burze. 

Akcie spoločnosti sa v súčasnosti obchodujú nad úrovňou 25 EUR za akciu. To dáva spoločnosti konečnú hodnotu viac ako 13,9 miliardy eur. Tieto čísla prevyšujú prvý odhad medzinárodnej skupiny, ktorá odhadovala ocenenie na 10 miliárd eur, a svedčia o veľkom záujme investorov o kúpu akcií Puig, keďže sú ochotní zaplatiť vyšší násobok ako konkurenti. Ak by sme tieto čísla uviedli do kontextu, ak by bola spoločnosť Puig súčasťou Ibex 35, z hľadiska trhovej kapitalizácie po vstupe na burzu by sa umiestnila na pätnástom mieste, čím by sa ocitla v strede tabuľky.

Zdroj: XTB Research Team. Refinitiv

Spočiatku nebudú akcie Puig súčasťou indexu Ibex 35, hoci dokonale spĺňajú kritérium trhovej kapitalizácie. V skutočnosti, keďže by bola súčasťou dvadsiatich spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou, mohla by byť zaradená aj so zníženým objemom obchodovania. Aby však spoločnosť mohla byť zaradená do Ibex 35, musí byť kótovaná aspoň šesť mesiacov. Okrem toho výbor, ktorý rozhoduje o tom, ktoré spoločnosti vstúpia do indexu a ktoré z neho vystúpia, zvyčajne rozhoduje na svojich júnových a decembrových zasadnutiach. Spoločnosť Puig by teda mohla vstúpiť do indexu Ibex 35 na konci roka 2024.

Aká bude dividendová politika spoločnosti Puig?

Hoci dividendová politika nebola v novej fáze kótovanej spoločnosti stanovená, spoločnosť Puig za posledných 20 rokov vyplatila 40 % svojho zisku. Vo finančnom žargóne je to známe ako 40 % výplata. Ak vezmeme ako príklad rok 2023, táto výplata bude predstavovať 186 miliónov EUR. V tomto zmysle spoločnosť Puig očakáva, že svoju prvú výplatu dividend ako kótovaná spoločnosť uskutoční v roku 2025, ako sa uvádza v prospekte zaslanom CNMV.MV.

Materiál pripravila španielska pobočka spoločnosti XTB.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk