Investovanie do dividendových akcií

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 6 minute(s)
Dividendové investovanie ostáva dôležitou stratégiou pre veľké množstvo investorov po svete. Iní dividendy vzhľadom na súčasný trh a rýchlo rastúce technologické spoločnosti, ktoré často dividendy nevyplácajú, považujú za doslova záhadu. Ako však v dnešnej dobe vyzerá dividendové investovanie? Čo je dividendový výnos a ako je možné identifikovať najlepšie dividendové akcie? Ako spravovať svoje dividendové portfólio? V tomto článku sa pokúsime na tieto otázky odpovedať.

Idea dividendového investovania

Začnime základmi, konkrétne samotnou myšlienkou investovania do dividendových akcií. O čo vlastne ide? Definícia dividendy je vcelku jednoduchá – ide o podiel na zisku spoločnosti, ktorý firma vyplatí svojim akcionárom. Keď firma vytvára zisk a/alebo akumuluje prostriedky, môže ich použiť buď na investovanie do rozšírenia podnikania, alebo ich vyplatiť vo forme dividend. Aj keď existuje veľa druhov dividend (akciové dividendy, špeciálne dividendy), najbežnejšia je práve finančná dividenda, ktorá znamená, že spoločnosť vyplatí peniaze priamo na brokerský účet akcionára. Investovaním do ziskového a zavedeného biznisu teda môžu mať akcionári pravidelný príjem. Z dlhodobého hľadiska sú tieto výnosy, vzhľadom na veľkosť investície do akcií, značné. Mnohí ju teda považujú za základ dlhodobého investovania.

Rastové vs. hodnotové akcie

Je zrejmé, že nie všetky spoločnosti vyplácajú dividendy – ako už bolo spomenuté skôr, niektoré spoločnosti radšej reinvestujú zisky späť do svojho biznisu, keďže chcú ďalej expandovať. Je teda potrebné pochopiť rozdiel medzi dvoma typmi investícií – rastovou a hodnotovou. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že rastové akcie predstavujú akcie spoločností, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti dosiahnu vysokú úroveň rastu ziskov. Takéto spoločnosti často dosahujú nadpriemerný rast ziskov. Pretože sa takéto spoločnosti zameriavajú na ďalšiu expanziu, buď nevyplácajú dividendu vôbec, alebo vyplácajú iba nízke čiastky. Výhodou je ale zase predpoklad, že ich akcie prekonajú trh.
Na druhej strane hodnotové akcie zvyčajne predstavujú osvedčené spoločnosti, ktoré sa obchodujú pod svojim reálnym potenciálom. Napriek tomu mávajú takéto spoločnosti dobré čísla a ich biznis model býva stabilný a predvídateľný. Napriek tomu, že je rast ich ziskov a tržieb relatívne mierny (v porovnaní s rastovými akciami), často vyplácajú aj dividendy. Práve preto by sa dividendoví investori mali viac zaujímať o hodnotové akcie, keďže ich cieľom je dostávať pravidelné dividendy. 

Dividenda na akciu a dividendový výnos

Existujú určité pojmy, ktoré by dividendoví investori mali poznať. Začnime dividendou na akciu. Tá predstavuje sumu dividendy, ktorá bude vyplatená za časové obdobie. Pomáha investorom zistiť, či je spoločnosť schopná časom navyšovať svoje vyplácané dividendy. Dividenda na akciu sa počíta vydelením celkových vyplatených dividend za určité časové obdobie počtom vydaných akcií spoločnosti.
Ďalším kľúčovým ukazovateľom je dividendový výnos, ktorý je uvádzaný ako % z ceny akcie. Popisuje nám teda aký bude výnos samotnej dividendy.

Vzorec dividendový výnos

Príklad 1: Akcia sa obchoduje za 100 USD a vypláca jednorazovú ročnú dividendu vo výške 4 USD. Dividendový výnos sa teda rovná 4 % (4 USD dividenda zo 100 USD akcie).

Príklad 2: Akcia tejto spoločnosti sa tiež obchoduje za 100 USD, ale dividendu vypláca každý kvartál vo výške 1 USD. Ročná dividenda sú teda tiež 4 USD. Aj v tomto prípade je teda dividendový výnos 4 %.

Je zrejmé, že dividendový výnos je možné použiť na porovnanie rôznych druhov invesíticí, napríklad pri nákupe akcií, vklade hotovosti do banky, alebo pri nákupe nehnuteľnosti za účelom získania pasívneho príjmu.

Dátum výplaty (record date) a ex dividend date

Potom, čo spoločnosť deklaruje výplatu dividend, stanoví aj takzvaný record date, počas ktorého musí byť investor vedený ako akcionár, aby mohol dostať vyplatenú dividendu. Teraz prichádza na rad vysvetlenie ex dividend date – investor musí vlastniť počas tohto dátumu akciu, aby mal nárok na dividendu. Ak niekto kúpi akciu počas ex-dividend date alebo neskôr, dividendu nedostane. Ex-dividend date býva zvyčajne stanovený 2 dni pred record date, ktorý vychádza z vysporiadania T+2. Tento postup sa používa na najrozvinutejších finančných trhoch (napríklad v USA, Veľkej Británii alebo Nemecku). Je potrebné spomenúť, že investori, ktorí predajú akcie po ex-dividend date, dividendu aj tak dostanú, lebo akciu vlastnili pred týmto termínom.

Príklad vysporiadania T+2: Record date je v piatok, zatiaľ čo ex-dividend date je vo štvrtok. V tomto prípade musia investori kúpiť akciu v stredu (alebo skôr), aby dividendu získali. 

Identifikácia najlepších dividendových akcií

Po krátkom úvode teraz prejdime k identifikácii najlepších akcií, ktoré dividendy vyplácajú. Všeobecne by dividendoví investori chceli dosiahnuť pravidelný pasívny príjem – to je ich hlavným cieľom. Preto by vysoký dividendový výnos mal byť kľúčovým aspektom pri výbere a identifikácii akcie. V skutočnosti vypláca veľká časť spoločností vysokú dividendu, ktorá presahuje 4 %. Mali by ste si však uvedomiť, že dividendový výnos je výsledkom vydelenia ročnej dividendy spoločnosti jej aktuálnou hodnotou akcie. Keď cena akcie rastie, dividendový výnos klesá. Na druhej strane, ak by cena akcie klesla, dividendový výnos sa zvýši. Práve preto môže neobvyklý dividendový výnos naznačovať, že firma prežíva ťažké časy a investori akcie predávajú.

xStation5 - Akciový scanner

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.
Akciový scanner môže predstavovať pre investorov, ktorí hľadajú dividendový výnos, užitočný nástroj. Zdroj: xStation5.

Kvalitná dividendová akcia by mala byť spojená s pravidelnosťou. Spoločnosti, ktoré sa usilujú o popularitu medzi investormi s dividendami, majú tendenciu mať prehľadnú a stálu dividendovú politiku. Takéto firmy vyplácajú dividendu v pravidelných intervaloch a predvídateľnej výške. Niektoré dobre zavedené spoločnosti sa zaväzujú každoročne zvyšovať vyplácanú dividendu. Napriek striedaniu lepších a horších rokov sa mnohým z nich darí tento záväzok dosahovať, čo je pôsobivé. Je zrejmé, že na rozvinutých trhoch je možné nájsť viac takýchto spoločností a investorov by mohli zaujímať napríklad dva uvedené zoznamy:

  • Dividendoví králi (Dividend Kings) – Spoločnosti z US500, ktoré zvyšujú svoje dividendy už viac ako 50 rokov po sebe.
  • Dividendoví aristokrati (Dividend Aristocrats) – Spoločnosti z US500, ktoré zvyšujú svoju dividendu viac ako 25 rokov po sebe.

US500 Dividend Aristocrats Total Return

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.
S&P 500 Dividend Aristocrats Total Return (so započítanými dividendami) prekonal od roku 2009 index US500 (tiež so započítanými dividendami). Zdroj: S&P Dow Jones Indices

Vysoko kvalitné dividendové akcie sa často nachádzajú medzi dobre zavedenými spoločnosťami, ktoré majú vedúce postavenie na trhu. Ideálne by mala mať takáto spoločnosť silnú značku, ktorá je rozpoznateľná. Výber dobrej dividendovej akcie je o fundamentoch. Spoločnosť by mala mať zdravú súvahu bez vysokého dlhu. V závislosti na odvetví by firma nemala mať vysoký pomer debt to equity. Aj napriek tomu, že by to spoločnosti mohlo zabrániť vo vyššom raste, príliš veľká páka predstavuje hrozbu pre výplatu dividend najmä počas obdobia kríz.
Stabilné tržby a stabilný rast tržieb sa javia ako zásadné, pretože sú budúce dividendy potom lepšie predvídateľné. Pokiaľ ide o zisky a cash flow, investori by sa mali v zásade usilovať o rovnakú vlastnosť – stabilný rast alebo aspoň stabilita.

Rastúci biznis nie je schopný poskytnúť iba zmysluplný dividendový výnos, ale v priebehu času tiež zvýšiť svoju dividendu na akciu. Zamyslite sa nad spoločnosťami, ktoré patria medzi dividendových aristokratov alebo dividendových kráľov – investori veria, že spoločnosti budú v tejto svojej dividendovej politike pokračovať. Preto sa tieto spoločnosti neustále snažia plniť očakávania.

Coca-Cola dividendy na akciu

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.
Najlepšie dividendové spoločnosti sú schopné neustále zvyšovať svoju dividendu na akciu. Ak by spolu s dividendou stúpla aj samotná cena akcie, môže investor získať pekný dividendový výnos. Zdroj: mauldineconomics.com 

Ak to teda zhrnieme, dividendové spoločnosti sú výbornou investíciou pre dlhodobých investorov, pretože môžu ponúknuť v priebehu rokov vysoký výnos. V dnešnom svete nízkych úrokových sadzieb je výber dosť obmedzený, pretože dlhopisy a bankové vklady nemôžu konkurovať dividendovým spoločnostiam. Akciové trhy preto lákajú čoraz viac ľudí – niektorí z nich sa už rozhodli alokovať svoj kapitál do osvedčených alebo sľubných dividendových akcií.

 

 

 

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 
Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. 
Spoločnosť X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nenesie zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie klienta, najmä za získanie alebo predaj finančných nástrojov, vykonané na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú v nich uvedené, tieto informácie nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk