Stávky proti trhu – Ako zarobiť na klesajúcich trhoch?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 5 minute(s)
Finančné trhy poskytujú investorom skvelé príležitosti na riadenie ich kapitálu. Je dôležité, že umožňujú profitovať nielen počas býčieho trhu, ale aj na klesajúcich trhoch.

Obsah:

  • Benefitujte nielen z nárastu trhu
  • Ako zarobiť z poklesov cien na trhu
  • Ako si staviť proti trhu?
  • Stávky proti trhu v teórii
  • CFD na akcie, komodity, indexy, meny, kryptomeny
  • Zhrnutie

Úvod

Finančné trhy poskytujú množstvo možností, ako spravovať svoje peniaze a vytvárať rôzne investičné stratégie. Väčšina ľudí sa všeobecne domnieva, že zarábať na finančných trhoch je možné len lacným nákupom daného finančného inštrumentu a jeho predajom za vysokú cenu. Napríklad ak kúpime 100 akcií daného podniku napr. za 100 EUR za akciu, pretože očakávame, že podnik bude v budúcnosti dosahovať lepšie výsledky, čo zvýši hodnotu podniku a následne aj cenu akcie. Ak sa napr. cena akcie zvýši na 150 EUR za akciu, potom v tomto príklade predajom 100 akcií zarobíme 50 EUR za akciu. 

Zisk nielen z nárastu

Zdá sa, že takto uvažuje väčšina obchodníkov. To znamená, že zlato, ropa, akcie, zahraničné meny by sa mali kupovať, keď sú lacné, a predávať, keď sú drahé. To znamená, že sa uvažuje len jedným smerom. Smerom rastu cien. Súčasné finančné trhy však ponúkajú oveľa viac možností v každej situácii. Na tomto mieste treba uviesť napr. hospodárske krízy, ako je globálna finančná kríza, grécka kríza, pandémia Covid-19. Tiež by sa mala spomenúť situácia, keď sa obchodník napr. domnieva, že daná spoločnosť sa nebude rozvíjať rýchlym tempom a ceny jej akcií namiesto rastu budú klesať. Ďalej sú to napr. prasknutia ekonomických bublín, recesia, spomalenie ekonomiky, keď môžu napr. klesnúť celé akciové indexy, ceny ropy alebo môže nastať kolaps kryptomien a mnohých ďalších inštrumentov.

Profitujte z poklesov na trhu

Zisk z poklesu hodnoty akcií, komodít, indexov alebo kryptomien môže byť reakciou na všetky tieto negatívne scenáre pre cenu. Vďaka takýmto príležitostiam sa obchodník neobmedzuje len na obchodovanie počas býčieho trhu, ale môže využiť aj medvedí trh, krachy, prepady kotácií spôsobené rôznymi faktormi. To zas môže prispieť k rozšíreniu škály investičných príležitostí a umožniť zachovať si flexibilitu za akýchkoľvek trhových podmienok. Jedinou stratégiou veľkej skupiny obchodníkov je stávkovanie na rast cien alebo zotrvávanie v pozadí a sledovanie diania. Vďaka možnosti, ktorú poskytuje stávkovanie na pokles cien, však existuje šanca využiť prakticky akúkoľvek situáciu.

Ako zarobiť na stávkach proti trhu?

Vysvetlime si mechanizmus, ktorý pôvodne stál za metódou profitovania z klesajúcich cien akcií. Krátka/short pozícia alebo predaj nakrátko – to sú pojmy, ktoré vznikli v čase, keď sa obchodník rozhodol vsadiť na pokles cien. Týmto pojmom je potrebné rozumieť, aby sme vedeli, o čom hovoríme. V klasickom prípade odkazujúcom na akcie, ktorý sa praktizoval na najväčších burzách na svete, existovala možnosť požičať si akcie od inštitúcií, ktoré ich vlastnili, predať ich na trhu, spätne ich odkúpiť za nižšiu cenu a vrátiť ich majiteľovi, pričom sa za požičanie akcií platil ďalší poplatok. 

Stávky proti trhu v teórii

Obchodník predpokladá, že akcie danej spoločnosti sú už príliš drahé, nadhodnotené a že výkonnosť spoločnosti bude v budúcnosti horšia ako v súčasnosti, čo by podľa jeho názoru malo viesť k poklesu cien akcií. Obchodník akcie spoločnosti nedrží, ale chce dosiahnuť potenciálny zisk, keď nastane klesajúci trend. Jedna z finančných inštitúcií je schopná požičať obchodníkovi 10 000 akcií spoločnosti výmenou za províziu. Obchodník si požičia 10 000 akcií a predá ich za trhovú cenu 100 EUR za akciu. Za predaj 10 000 akcií za 100 EUR za akciu dostane obchodník 1 000 000 EUR. Cena akcie klesne na 50 EUR v súlade s očakávaniami obchodníka. V tomto okamihu sa obchodník rozhodne odkúpiť 10 000 akcií na trhu za 50 EUR za akciu. Na tento účel vynaloží 500 000 EUR (v príklade nie sú zahrnuté náklady a provízia). Obchodník vráti inštitúcii 100 000 požičaných akcií, pričom si ponechá zisk 500 000 EUR. Týmto spôsobom profitoval z poklesu ceny akcie.

Čo by sa stalo, keby sa cena zvýšila napr. na 150 EUR? Obchodník by musel vynaložiť 1 500 000 EUR na nákup akcií na trhu, t. j. k pôvodne získaným 1 000 000 EUR by musel zaplatiť ďalších 500 000 EUR. Inštitúcia, ktorá požičiava akcie, môže na zabezpečenie svojich záujmov požadovať, aby obchodník zaplatil tzv. maržu. Tá môže predstavovať už spomínaných 500 000 EUR. Ak by cena akcií začala rásť nad 150 EUR, inštitúcia by od obchodníka požadovala zvýšenie marže, a ak by tak neurobil, musel by okamžite odkúpiť predané akcie, aby ich mohol vrátiť.

short pozícia - scenáreZdroj: XTB Research

CFD na akcie, komodity, indexy, meny, kryptomeny

Veľmi podobný mechanizmus nastáva v prípade otvorenia krátkej pozície na CFD, ktoré umožňujú profitovať z poklesu cien akcií, celých akciových indexov a dokonca aj kryptomien. Rozdiel je v tom, že v tomto prípade nikto nemusí nikomu požičiavať akcie a vyrovnáva sa len rozdiel v hodnote transakcie. Prebieha to rovnakým spôsobom ako na trhu forwardových transakcií. Odtiaľ pochádza aj názov CFD – contract for difference.

Ak otvoríme krátku pozíciu na 100 akcií spoločnosti, ktorej cena akcie je 15 EUR, prostredníctvom CFD na akcie a vynaložíme na to 1 500 EUR (príklad nezahŕňa náklady), zúčtovaniu bude podliehať len rozdiel. Ak cena akcie vzrastie na 16 EUR, stratíme 100 EUR, a ak cena klesne na 14 EUR, získame 100 EUR. V tomto prípade bude hrať kľúčovú úlohu aj marža, pretože v momente, keď cena bude ďalej rásť a marža sa vyčerpá, pozícia sa automaticky uzavrie so stratou – podobne ako v predchádzajúcom príklade.

XTB - inštrumentyZdroj: XTB Research

Rozdielové zmluvy, ktoré umožňujú profitovať z poklesu iných finančných inštrumentov, fungujú na úplne rovnakom základe. Ak napríklad obchodník očakáva, že cena zlata klesne z 2 000 EUR za uncu na 1 700 EUR, môže otvoriť krátku pozíciu (short) na CFD na zlato. V tomto prípade, ak cena klesne z 2 000 EUR na 1 700 EUR, môže obchodník zarobiť 300 EUR za každú predanú uncu zlata. Ak by bol otvorený obchod s expozíciou na dve unce zlata, potenciálny zisk bude predstavovať 600 EUR atď. Ak však cena zlata vzrastie z 2 000 EUR na 2 300 EUR, obchodník stratí 300 EUR za uncu.

V prípade mien je tiež možné staviť na pokles hodnoty jednej meny voči druhej. Napríklad obchodník očakáva, že výmenný kurz USDPLN klesne zo 4 PLN za 1 USD na 3,8 PLN za 1 USD. Potom môže otvoriť krátku pozíciu na USDPLN. Ak hodnota transakcie predstavuje 1 lot, t. j. 100 000 jednotiek základnej meny, zmena o 1 pip bude 10 PLN. Ak výmenný kurz USDPLN klesne o 2 000 pipov zo 4 PLN na 3,8 PLN, obchodník môže získať 20 000 PLN. Ak by sa však výmenný kurz USDPLN zvýšil zo 4 PLN na 4,20 PLN, obchodník by mohol utrpieť zodpovedajúcu stratu.

Zhrnutie

Možnosť otvoriť krátke pozície poskytuje obchodníkovi vysokú flexibilitu, pokiaľ ide o prístup k trhu, v porovnaní s tradičnou možnosťou profitovať z rastúcich cien. Žijeme vo veľmi dynamickej dobe, ktorá sa nezaobíde bez hospodárskych kríz alebo bublín. Vďaka možnosti profitovať z poklesu akcií, indexov, komodít, mien a kryptomien môže obchodník vsadiť proti býkom na trhu, ktorí počítajú len s rastom cien. Okrem toho si obchodník môže týmto spôsobom zabezpečiť napr. aj portfólio držaných akcií, keď ich nechce predať kvôli výplate dividend, ale vidí, že môže dôjsť k potenciálnej korekcii. Možností je teda veľa – od klasickej špekulácie na pokles ceny až po tzv. hedging, teda zabezpečenie pozície, a to všetko sa dá jednoducho a intuitívne vykonať na platforme xStation 5 od spoločnosti XTB.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk