Caterpillar po zisku za 4. štvrťrok rastie o 4 % 📈

15:24 5. februára 2024

Akcie jednej z najväčších priemyselných spoločností v USA, Caterpillar (CAT.US), dnes pred otvorením získavajú viac ako 4 %, keďže sa spoločnosti podarilo výrazne prekonať očakávania zisku na akciu v prostredí spomaľujúceho sa rastu tržieb. Spoločnosť zostáva jedným z hlavných príjemcov vysokých výdavkov na infraštruktúru v Spojených štátoch.

Caterpillar (CAT.US) finančné výsledky, za Q4 2023

Príjmy: $17.07 mld.vs. $17.2 mld. predpoveď (2.8% y/y)

Upravený zisk na akciu (EPS): 5,23 USD oproti prognóze 4,73 USD a predtým 3,86 USD

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Príjmy z divízie strojárstva/energie/dopravy: 16,24 miliardy USD oproti prognóze 16,53 miliardy USD (2,3 % medziročný nárast)
  • Príjmy z finančnej divízie: 833 miliónov USD (15 % r/r)
  • Prevádzková zisková marža sa zlepšila na 18,4 % z 10,1 %.
  • Výdavky na výskum a vývoj (R&D): 554 miliónov USD oproti prognóze 532,7 milióna USD (38 % r/r)

Pripomienky k výsledkom

Tržby vzrástli vďaka vyšším cenám a veľmi silným pozíciám v oblasti energetiky a dopravy. Obchodná činnosť popredného amerického výrobcu stavebných a ťažobných zariadení pokračuje dobre. Čistý zisk vzrástol na 2,68 miliardy USD v porovnaní s 1,45 miliardy USD vo 4. štvrťroku 2022. Priaznivý f/x efekt bol kompenzovaný aj nižším objemom predaja.

Tržby v stavebníctve klesli o 5 % na 6,85 mld. USD, čo je mierne pod prognózou 6,88 mld. USD, tržby v odvetví surovín klesli o 6 % na 3,44 mld. USD (nad očakávania 3,29 mld. USD). Na druhej strane tržby v odvetví energetiky a dopravy vzrástli dvojciferným tempom, a to o 12 % na 6,82 mld. dolárov oproti odhadom 6,7 mld. dolárov.

Celkovo správa naznačila, že stavebnému a priemyselnému sektoru sa darí pomerne dobre, a to aj napriek slabším hodnotám regionálnych indexov v USA. Očakáva sa, že financovanie infraštruktúry z rozpočtu USA bude trvať ešte mnoho rokov, ale rast tržieb sa citeľne spomalil, keďže obchodníci znížili zásoby. Stav nevybavených budúcich objednávok klesol o ďalších 600 mil. dolárov po tom, ako v 3. štvrťroku 2023 klesol o 2,6 mld. Zvyčajne ocenenie spoločnosti CAT klesá, keď klesá objem nevybavených budúcich objednávok, ale tentoraz zostávajú akcie voči tomu odolné.

Akcie spoločnosti Caterpillar (D1

Akcie spoločnosti Caterpillar sa pred začiatkom obchodovania v USA obchodujú na úrovni takmer 325 USD. Pri pohľade na geometrické rozloženie sa súčasný cyklus začína čoraz viac otáčať do vertikálnej polohy, čo signalizuje rastúci optimizmus a riziko rovnako dynamickej korekcie, pričom potenciálna podpora sa bude nachádzať okolo úrovne 315 USD (uzavretie cenovej medzery) a úrovne medzi 280 a 290 USD za akciu (cenové reakcie z jesene 2022 a jari 2023).


Zdroj: xStation5

Caterpillar valuation indicators


Zdroj: XTB Research, Bloomberg

Source: XTB Research, Bloomberg


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta