Paládium klesá o 4% kvôli riziku nadmernej ponuky a expanzii trhu elektrických vozidiel 📉

19:43 9. júna 2023

Ceny paládia už dlhšiu dobu klesajú - hlavným dôvodom je očakávaná nadmerná ponuka kovu v budúcom roku. Jeden z najväčších svetových producentov kovu, ruský gigant Nornickel odhaduje, že trh s paládiom dosiahne v roku 2024 prebytok až 300 000 uncí oproti odhadovanému deficitu 200 000 uncí v roku 2023. Spoločnosť predstavuje 40 % celosvetovej produkcie paládia. Paládium sa okrem iného používa na redukciu výfukových plynov v automobiloch.

Podľa Nornickela, 80 % svetovej ponuky paládia absorbuje automobilový priemysel, kde sa očakáva, že dopyt po paládiu v roku 2023 vzrastie o 1 % medziročne. Na druhej strane však elektromobily, kde sa paládium nepoužíva, pretože nevypúšťajú výfukové plyny sú čoraz obľúbenejšie. Okrem toho výrobcovia čoraz častejšie nahrádzajú paládium lacnejšími náhradami. Zvýšená spotreba paládia v rokoch 2022 a 2023 vyústila do výpredaja naakumulovaných zásob automobilovými spoločnosťami, no očakáva sa, že tieto predaje budú ukončené v druhej polovici roka, keďže spoločnosti môžu potenciálne vyprázdniť svoje zásoby. Nornickel tiež očakáva 180 000 ton prebytku niklu v roku 2024.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

PALLADIUM klesá smerom k 1 300 dolárov za uncu a kleslo pod 71,6 Fibonacciho retracement vzostupnej vlny z januára 2016. Od tejto úrovne sa môžu poklesy prehĺbiť až na $ 1 100 za uncu, kde sa nachádzajú predchádzajúce cenové reakcie.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
781 000 investorom z celého sveta