Rastúce výnosy vyvíjajú tlak na drahé kovy

17:39 25. septembra 2023

Rastúce výnosy sú dnes hlavnou témou na trhoch. Výpredaj na dlhopisovom trhu, ktorý bol pozorovaný počas celého septembra, posunul 10-ročné americké výnosy nad hranicu 4,50 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2007. Nemecké výnosy sa dnes posunuli o 7 bázických bodov vyššie nad hranicu 2,80 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2011. Rast výnosov dlhopisov poskytuje podporu USD a vyvoláva rizikové pohyby na trhoch. Zatiaľ čo indexy na Wall Street sa zotavili z predchádzajúcich strát, vzácne kovy v priebehu dňa stále klesajú. Zlato sa obchoduje o 0,4 % nižšie, zatiaľ čo platina klesá o 1,5 % a striebro sa prepadá o 1,9 %.

ZLATO

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zlato sa už nejaký čas snaží nájsť smer. Pri pohľade na interval H4 vidíme, že drahý kov sa pohybuje do strany v trojuholníkovej formácii. Kľúčovú zónu odporu, ktorú treba sledovať, možno nájsť v oblasti 1 948 USD, zatiaľ čo kľúčový support sa nachádza v blízkosti 1 903 USD za uncu. Lokálny support možno nájsť v oblasti 1 916 USD a tu sa tiež zastavil dnešný pokles.

Zdroj: xStation5

PLATINA

Platina sa obchoduje v klesajúcom trende. Pri pohľade na interval D1 však vidíme, že medvedie momentum sa nedávno zmiernilo. V súčasnosti možno krátkodobú rezistenciu, ktorú treba sledovať, nájsť v oblasti 949 USD, zatiaľ čo krátkodobý support sa nachádza v blízkosti nedávnych miním na úrovni 880 USD.

Zdroj: xStation5

STRIEBRO

Striebro sa už nejaký čas obchoduje do strany medzi zónou odporu 25 USD a podporou 22,27 USD. Pokiaľ neuvidíme vymanenie sa z tohto obchodného pásma, základným scenárom je pokračovanie pohybu do strany. Treba poznamenať, že cena sa nedávno odrazila od exponenciálneho kĺzavého priemeru 100 seáns a nemožno vylúčiť ani test spomínaného supportu na úrovni 22,27 USD.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta