ZLATO klesá na 2-týždňové minimum

16:15 12. februára 2024

Zlato je dnes medzi drahými kovmi slabšie, keď v čase tlače kleslo o 0,4 %. Medzitým sa ostatné drahé kovy obchodujú v tento deň vyššie, pričom striebro a platina pridávajú 0,2 %, zatiaľ čo paládium sa obchoduje o viac ako 2 % vyššie. Zlato sa popoludní prepadlo, keď americký dolár začal opäť získavať svoje pozície.

Ak sa pozrieme na graf GOLD v intervale H1, môžeme vidieť, že zlato kleslo na spodnú hranicu prebiehajúceho obchodného rozpätia v oblasti 2 015 USD. Medvede dokázali stlačiť cenu pod túto prekážku a na najnižšiu úroveň za viac ako 2 týždne! Učebnicové rozpätie prelomenia poklesu z pohybu do strany naznačuje možnosť poklesu až na 1 994,50 USD za uncu. Malo by sa však povedať, že GOLD urobilo niekoľko falošných prelomov z rozsahu predtým - smerom nahor aj nadol.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Vzhľadom na to, že cena sa po každom prelomení neustále odkláňa smerom k obchodnému rozpätiu 2 015 – 2 035 USD, môže byť potrebný silný katalyzátor na trvalejší prelom. Takýmto katalyzátorom by mohli byť údaje US CPI za január, ktoré sú naplánované na zajtra o 14:30.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta