Obchodovanie emisií – Ako investovať do emisií CO2?

Súvisiace subjekty:
Čas čítania: 13 minute(s)
S emisnými kontraktmi CO2 sa obchoduje už dlho, ale nikto nečakal taký nárast popularity medzi drobnými investormi. Energetická kríza zatiaľ dáva nádej na pokračovanie tohto trendu.

Krajiny a regióny na celom svete v súčasnosti vytvárajú systémy obchodovania s emisiami oxidu uhličitého ako spôsob stanovenia ceny emisií skleníkových plynov. Takéto systémy obchodovania s emisiami v súčasnosti fungujú v Európe, Severnej Amerike a niektorých častiach Ázie a uvažuje sa o ich prípadnom zavedení na celom svete.

Vzhľadom na to, že je ťažké dosiahnuť dohodu o opatreniach na zmiernenie zmeny klímy na medzinárodných rokovaniach, je zrejmé, že dynamika sa presunula z medzinárodnej úrovne na úroveň národných štátov a menších regiónov.

Obzvlášť silná dynamika je zrejmá v rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách, kde sa diskutuje o nových systémoch obchodovania s emisiami alebo ktoré už boli zavedené v Číne, Indii, Južnej Kórei a dokonca aj v Brazílii. Na celom svete 39 národných jurisdikcií a 23 jurisdikcií na nižšej ako národnej úrovni už zaviedlo, alebo plánuje zaviesť nástroje na stanovenie cien uhlíka vrátane systémov obchodovania s emisiami a daní.

Najväčším svetovým trhom s emisiami uhlíka je Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS). V nasledujúcom článku si priblížime, čo je EU ETS a ako vyzerá obchodovanie s emisiami uhlíka. 

Čo je to EU ETS?

Systém obchodovania s emisiami Európskej únie, skrátene EU ETS, je nástroj na znižovanie emisií skleníkových plynov. Je prvým a doteraz najväčším systémom „cap-and-trade” na svete na znižovanie emisií CO2 do atmosféry. 

Tento systém je navrhnutý tak, aby pomohol Európskej únii splniť jej ciele v oblasti znižovania emisií CO2 prostredníctvom podpory znižovania emisií nákladovo efektívnym a ekonomicky účinným spôsobom pre podniky, štáty a iné hospodárske subjekty. EU ETS je jedným z nástrojov dekarbonizácie a boja proti pozorovaním a nepriaznivým klimatickým zmenám.

Hlavnými prvkami EU ETS sú emisný strop, t. j. maximálny limit emisií, a obchodovanie s emisnými kvótami EÚ (EUA). Strop zaručuje, že celkové emisie sa udržia na vopred stanovenej úrovni (nemôžu sa zvyšovať, kým platí strop). Zariadenia, na ktoré sa vzťahuje emisný strop, musia odovzdať emisné kvóty Európskej únie (EUA) za každú tonu ekvivalentu CO2 vypustenú do ovzdušia počas roka.

obchodovanie emisií XTBEUA sa prideľujú bezplatne alebo sa s nimi obchoduje formou aukcie. Systém obchodovania ponúka zahrnutým spoločnostiam flexibilitu, keďže si môžu vybrať, či podniknú kroky alebo nakúpia EUA v závislosti od ceny EUA, ktorá poskytuje možnosť obchodovania.

Týmto spôsobom sú tí, ktorí vypúšťajú CO2 a ktorých náklady na znižovanie emisií sú nižšie ako cena, motivovaní konať. Na druhej strane, tí, ktorí emitujú CO2 s vysokými nákladmi na znižovanie emisií, si môžu kúpiť emisné kvóty EUA a odložiť svoje vlastné opatrenia, čím splnia požiadavky Európskej únie na skleníkové plyny lacnejšie, než keby všetci emitenti mali rovnaké obmedzenia.

Na presné sledovanie emisných kvót EÚ musia účastníci EU ETS otvoriť osobitný účet v Európskej únii. Každý držiteľ takéhoto účtu môže nakupovať a predávať EUA bez ohľadu na to, či sa na ne vzťahuje EU ETS alebo nie. Obchodovanie si nevyžaduje sprostredkovateľov a môžu ho vykonávať priamo kupujúci a predávajúci napríklad prostredníctvom organizovaných búrz. 

Analyzujeme a chápeme najnovšie trendy v ekonomike a preto poskytujeme pákové obchodovanie CFD na EUA na našej vlastnej platforme xStation.

CFD na EUA v xStation XTBFit for 55

emisie EUSprísnenie celkového cieľa EÚ v oblasti emisií na -55 % v porovnaní s rokom 1990 v rámci Európskej zelenej dohody si vyžaduje sprísnenie súčasného cieľa EU ETS na rok 2030 na -43 % v porovnaní s rokom 2005. 

Komisia EÚ vo svojom balíku „Fit for 55” Navrhuje sprísnenie celkového cieľa na -61% do roku 2030 (v porovnaní s rokom 2005).

Takýto reštriktívny cieľ EU ETS ďalej zvýši nedostatok EUA, a tým aj jeho ceny. Modelové štúdie odhadujú ceny uhlia na rok 2030 v rozmedzí 90-130 eur/CO2.

Komisia EÚ tiež navrhuje zahrnúť emisie z námornej dopravy do EU ETS. 

Európska komisia vo svojom balíku „Fit for 55“ navrhla úplne nový systém obchodovania s emisiami pre distribúciu palív v cestnej doprave a v budovách.

Tento systém bude fungovať nezávisle od systému EU ETS a očakáva sa, že začne fungovať v roku 2025, pričom emisný strop sa stanoví od roku 2026. Tento nový systém bude regulovať dodávateľov palív. 

Horný limit v novom systéme ETS sa bude každoročne znižovať, aby sa v roku 2030 dosiahlo zníženie emisií o 43 % v porovnaní s rokom 2005. 25 % príjmov z nového systému obchodovania pôjde do sociálneho klimatického fondu, kde sa má investovať do energetickej účinnosti budov, čistej dopravy a môže sa použiť aj na priamu pomoc domácnostiam, ktoré zápasia s vyššími nákladmi na benzín alebo vykurovanie.

Niektorí členovia EÚ sa obávajú, že úplné zavedenie programu Fit for 55 by mohlo viesť k zvýšeniu cien emisných kvót, leteniek, elektrickej energie, vykurovania (plyn, uhlie), palív (benzín, ropa) a dopravy. Zvýšenie cien v týchto odvetviach by mohlo ovplyvniť mnohé priemyselné odvetvia.

Meranie celkových emisií uhlíka nie vždy poskytuje najpresnejší obraz o podielu krajiny, ak sa neberie do úvahy počet obyvateľov.

Aj keď je Čína najväčším producentom emisií CO2, priemerný Američan je zodpovedný za produkciu viac ton CO2 na osobu v porovnaní s tonami na obyvateľa Číny.

Pozrite sa na najväčších emitentov CO2 na obyvateľa:

najväčší emitenti CO2 na obyvateľaHistória EU ETS

Začiatky EU ETS siahajú do roku 1992, keď sa 180 krajín dohodlo, že zabránia nebezpečným úrovniam globálneho otepľovania spôsobeného človekom a podpísali Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC). V roku 1997 bol prijatý Kjótsky protokol, ktorý zaviedol dve zásady potrebné na vytvorenie EU ETS.

Protokol obsahoval absolútne kvantitatívne emisné ciele pre priemyselné krajiny a súbor tzv. flexibilných mechanizmov, ktoré umožňovali výmenu emisných kreditov medzi krajinami v rámci medzinárodného systému obchodovania s emisiami.

Niekoľko krajín zavádzalo vnútroštátne politiky znižovania emisií (napríklad podporu obnoviteľných zdrojov energie), ale iné krajiny čakali na zavedenie spoločných a koordinovaných politík a opatrení v celej EÚ. Európska komisia potom začala pracovať na návrhu systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorý by sa zaoberal emisiami z kľúčových odvetví hospodárstva – energetiky a priemyslu.

Na základe týchto úvah bol systém EU ETS vytvorený ako jedno z kľúčových politických opatrení na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy stanovených Kjótskym protokolom. V súčasnosti zahŕňa 28 členských štátov a od roku 2008 aj Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

EU ETS je rozdelený na obchodovateľné periódy, z ktorých sú v súčasnosti stanovené štyri a ďalšie budú nasledovať.

2005 – 2007 

Európsky parlament prijal zákon ktorým sa zriaďuje EU ETS v októbri 2003. Prvá fáza EU ETS bola počiatočnou fázou, ktorej cieľom bolo otestovať systém. Členské štáty sa mohli slobodne rozhodnúť, koľko kvót Európskej únie (EUA) pridelia celkovo a každému zariadeniu na svojom území, a to vypracovaním národných alokačných plánov. Takmer všetky EUA boli pridelené bezplatne a vychádzali z historických emisií. V tejto fáze boli pokryté emisie CO2 zo zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla, a tiež z energeticky náročných priemyselných odvetví, ako sú železiarsky, oceliarsky, cementársky priemysel, rafinéria ropy atď. Pokuta uložená podnikom za nedodržanie obmedzení bola 40 EUR za tonu CO2. 

V tejto počiatočnej fáze sa podarilo stanoviť cenu emisných kvót EÚ, voľné obchodovanie v rámci EÚ a infraštruktúru na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie skutočných emisií zo zahrnutých zariadení. ETS znížil približne 200 miliónov ton CO2 alebo 3 % celkových overených emisií pri nominálnych transakčných nákladoch. V prvom roku fungovania systému regulačné orgány dospeli k záveru, že spoločnostiam bolo pridelených príliš veľa emisných kvót EÚ, čo viedlo k nadmernej ponuke emisných kvót EÚ. Dôsledkom bol pokles ich ceny, ktorá nakoniec klesla na nulu.

2008 – 2012 

Toto obdobie priamo súviselo s predchádzajúcim obdobím záväzkov podľa Kjótskeho protokolu. EÚ stanovila prísny emisný strop znížením celkového množstva emisných kvót EÚ o takmer 7 % v porovnaní s rokom 2005. Rozsah pôsobnosti bol zmenený tak, aby zahŕňal oxid dusný z výroby kyseliny dusičnej v členských krajinách. Od roku 2012 sa systém vzťahoval aj na lety v rámci krajín EU ETS. Až 10 % kvót mohli členské štáty namiesto bezplatného prideľovania predávať formou aukcie. Sankcie za nedodržanie predpisov sa zvýšili na 100 EUR za tonu CO2. Spoločnosti mohli využívať kredity z mechanizmu čistého rozvoja a spoločnej implementácie Kjótskeho protokolu, čo viedlo k tomu, že na trhu bolo celkovo takmer 1,5 miliardy ton kreditov ekvivalentných CO2. Cieľom tohto kroku bolo ponúknuť spoločnostiam nákladovo efektívne možnosti zmierňovania emisií a vďaka nemu sa systém EU ETS stal hlavnou hnacou silou medzinárodného trhu s emisiami. 

Hospodárska kríza v roku 2008 spôsobila, že spoločnosti v EÚ znížili svoje emisie, čo opäť viedlo k veľkému prebytku kvót EUA a cena opäť klesla z 30 EUR na menej ako 7 EUR.

2013 – 2020 

Európska komisia zrevidovala systém EU ETS na účely realizácie tretej fázy. Dôvodov na zmeny bolo viacero.

Pokles cien EUA v druhej fáze výrazne podkopal dôveryhodnosť EU ETS. Po druhé, EU ETS neviedol k výraznej transformácii alebo posunu smerom k odvetviam obnoviteľných zdrojov energie alebo nízkouhlíkovým technológiám v takom rozsahu, ako sa očakávalo. 

Systém sa ukázal ako nákladovo neefektívny a bol tiež niekoľkokrát predmetom podvodu. S cieľom odstrániť nedostatky systému zmeny zavedené v tejto fáze zahŕňajú najmä emisný strop uplatňovaný jednotne v celej EÚ, aby sa efektívnejšie dosiahol cieľ zníženia emisií skleníkových plynov. Limit sa znižuje o 1,74 % ročne, v roku 2020 sa vďaka nemu znížili emisie o 21 % v porovnaní s rokom 2005.

Hlavná metóda prideľovania sa zmenila na trhový predaj. Obchodné platformy pre EU ETS sú k dispozícii každej krajine, ktorá je súčasťou systému. Na proces aukcií dohliada nariadenie o aukciách v rámci EU ETS, aby sa zabezpečilo, že sa uskutočňujú transparentným a regulovaným spôsobom. V revidovanej smernici o EU ETS sa uvádza, že aukcie musia spĺňať kritériá, ako sú predvídateľnosť, nákladová efektívnosť a spravodlivý prístup k aukciám a súčasný prístup k relevantným informáciám pre všetky subjekty.

Bezplatné prideľovanie sa vzťahuje na priemyselné iné zariadenia, ako na výrobu elektriny na základe referenčných hodnôt (BM). Index BM určuje počet bezplatných kvót EUA na základe výroby (alebo vstupov) zariadenia. Pre každý výrobok existuje BM, napr. pre oceľ, cement a vápno. Táto úroveň sa bude každoročne znižovať. Priemyselné odvetvia, ktorým hrozí únik uhlíka, dostanú 100 % pridelených kvót počas celého obdobia obchodovania.

Hlavným problémom v poslednom obchodovacom období bol prebytok kvót EUA prenesený z rokov 2008 – 2012, čo viedlo k poklesu cien EUA. Z tohto dôvodu sa Európska únia rozhodla odložiť aukciu 900 miliónov EUA na koniec obchodovacieho obdobia (tzv. kontroversial backloading). Európska komisia navrhla zavedenie rezervy stability trhu v nasledujúcom obchodnom období, ktorá by mala vyrovnať ponuku a dopyt úpravou veľkosti aukcie.

CFD na emisie XTBAko začať obchodovať CFD na emisie?

obchodovanie CFD na emisie XTBObchodovanie emisií CO2 je k dispozícii v našej obchodnej platforme xStation a môžete začať uzatvorením transakcie CFD (contract for differences) na inštrumente EMISS s využitím pákového efektu.

Obchodovaním s emisných kontraktov môžete využiť volatilitu trhu a otvárať pozície počas veľmi rýchlych cenových pohybov. Pákový efekt je veľmi rizikový, ale môže znásobiť zisky intradenného obchodníka. Obchodovanie CFD na EMISS je určené aktívnym obchodníkom, ktorí majú radi riziko a volatilitu cien.

Vďaka pákovému efektu 1:5 budete na otvorenie pozície potrebovať len 20 % maržu. Napríklad použitím 1000 USD otvoríte kontrakt, ktorý má hodnotu 5 000 USD. Vzhľadom na vysokú úroveň rizika pákových inštrumentov CFD môže byť potenciálny výnos z pozície tiež vysoký, ale v dôsledku toho je možná aj vyššia potenciálna strata.

Ak sa chcete dozvedieť viac o CFD a finančnej páke, kliknite sem.

Obchodovaním kontraktov EMISS môžete využiť volatilitu trhu a otvárať pozície počas veľmi rýchlych cenových pohybov. Pákový efekt je vysoko rizikový a môže pri jeho využívaní dôjsť k stratám, naopak však môže aj znásobiť zisky denného obchodníka.

Obchodovanie s EMISS je špekulatívne a pre aktívnych obchodníkov sú dôležité len cenové výkyvy tohto inštrumentu. Tento typ kontraktu je finančná dohoda, ktorá vypláca rozdiel v zúčtovacej cene medzi otvorenou a uzavretou transakciou bez fyzického dodania obchodovaného inštrumentu. 

Online obchodovanie vám umožňuje obchodovať EMISS bez toho, aby ste museli opustiť svoj domov, s nulovými províziami a nízkymi spreadmi. Aj vďaka likvidite trhu EMISS môžete kedykoľvek, keď je trh otvorený, uzavrieť svoju pozíciu jedným kliknutím myši. Preto má online obchodovanie s kontraktmi EMISS toľko výhod a v súčasnosti je čoraz populárnejšie. 

Jediné poplatky, ktoré vám v tomto prípade vznikajú, sú spread (rozdiel medzi nákupnou cenou ASK a predajnou cenou BID) a swapové body. Spread je veľmi malý a stojí centy v závislosti od veľkosti pozície. Swapové body sú náklady, ktoré brokerovi vznikajú pri financovaní pozícií s pákovým efektom; swapy sa účtujú denne k otvorenej pozícii na nástroji EMISS.

Najlepší čas začať obchodovať

Oxid uhličitý, často označovaný skratkou CO2, je bezfarebný skleníkový plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní fosílnych palív. Podľa americkej Národnej asociácie pre oceány a atmosféru je oxid uhličitý prirodzenou a dôležitou súčasťou atmosféry, no jeho úroveň je dnes vyššia ako kedykoľvek za posledných 800 000 rokov. 
Zvýšené emisie CO2 zachytávajú teplo v atmosfére, čím zvyšujú priemernú teplotu Zeme a spôsobujú extrémne, v minulosti zriedkavé výkyvy počasia a veľmi rýchlu, nebezpečnú zmenu klímy, ktorá môže viesť ku katastrofám, ale aj k hladomoru alebo zničeniu úrody.

Očakávalo sa, že celosvetové obmedzenie dopravy a pohybu ľudí spôsobené pandémiou COVID-19 výrazne zníži globálne emisie CO2, ale tie klesli len o niekoľko percent a opäť rastú napriek dekarbonizácii, obmedzeniam ekologických politík a výlukám v niektorých častiach sveta.

Zníženie emisií skleníkových plynov o polovicu do roku 2030 a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 sú dva ciele, na ktoré sa v súčasnosti zameriava politika Európskej únie. Dekarbonizácia je jedným z najdôležitejších klimatických cieľov EÚ a sveta. Plánuje sa tiež urýchliť mechanizmus úpravy limitov emisií uhlíka, na čo je potrebné, aby sa veľkí emitenti podieľali na uhlíkových kvótach.

emisie Čína Zmena klímy a boj proti energetickej neistote sú otázky, o ktorých sa v Európe diskutuje.

Inštitúcie EÚ rokujú o programe Fit for 55 a o Európskej dohode o ekologickej energii. Informácie o možných výpadkoch a nedostatočnej energetickej bezpečnosti spôsobujú, že fosílne palivá, ako napríklad uhlie, sú napriek odporúčaniam EÚ stále veľmi populárne, čo zvyšuje ceny EMISS.

Európska komisia sa v konečnom dôsledku bude snažiť nahradiť fosílne palivá podporou dreva v stavebníctve a výroby elektriny pomocou bioenergie. Prírodné riešenia však nemožno rozširovať donekonečna a EÚ bude chcieť ovplyvniť znižovanie emisií CO2 aj novými technológiami.

Hoci sú tieto technologické riešenia ešte veľmi mladé a potrebujú čas, sú napriek tomu sľubné – odstraňovanie CO2 je potom udržateľné.

Do roku 2030 by sa malo v EÚ každoročne odstrániť z atmosféry 5 miliónov ton CO2 a trvalo uskladniť pomocou moderných technologických riešení. Ďalším spôsobom znižovania emisií je premena CO2 z odpadového produktu na zdroj a jeho využitie ako suroviny na výrobu chemikálií, plastov alebo palív, napr. výroba metanolu z CO2 môže začať cestu k ekologickým plastom.

Podľa stratégie EÚ by do roku 2030 malo aspoň 20 % uhlíka používaného v chemickom a plastovom priemysle pochádzať z nefosílnych zdrojov.

Teraz, v čase energetickej krízy, však môže mať Komisia problém presadiť všetky ustanovenia a zároveň zachovať energetický sektor každého členského štátu. Podľa analytikov by cena uhlia v Európe mohla do konca roka 2022 dosiahnuť až 113 USD za tonu po tom, ako od začiatku novembra vzrástla o takmer 50 %. Energetická kríza, rastúce ceny plynu a blížiace sa ukončenie platnosti opcií by mohli spôsobiť, že emisie uhlíka budú ešte vyššie ako teraz.

kapacity uhoľných elektrární Systém obchodovania s emisiami (ETS), ktorý od výrobcov, energetických spoločností a leteckých spoločností vyžaduje, aby platili za každú tonu oxidu uhličitého, ktorú vypustia, je ústredným prvkom úsilia Európskej únie o zníženie emisií skleníkových plynov.

Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters sprostredkovali, že systém vyžaduje ceny približne 100 USD za tonu, aby povzbudil spoločnosti k prechodu na čistejšie palivá a technológie s cieľom znížiť emisie v súlade s cieľmi Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 a Kjótskeho protokolu. Ekologické riešenia sú stále relatívne drahé a pre mnohé spoločnosti je ich využívanie hlavnou prekážkou optimalizácie zisku. 

Uhoľné elektrárne musia kupovať viac povolení na emisie oxidu uhličitého, aby sa zohľadnili ich veľmi vysoké emisie. Čím viac „špinavých” palív (napr. uhlie) sa používa, tým vyššie ceny EMISS môžu investori očakávať.

Kontrakty na plyn rástli v dôsledku prognóz studenej zimy, údržby hlavnej plynárenskej infraštruktúry a napätia medzi Ruskom ťažiacim plyn a západnými krajinami a USA.

Spojené kráľovstvo spustilo svoj vlastný národný systém obchodovania s emisiami v roku 2021 po tom, ako po brexite opustilo systém Európskej únie, kde sa uhlie obchoduje tesne pod úrovňou ocenenia EÚ. Britský ETS má mechanizmus na obmedzenie nákladov, ktorý umožňuje britským regulačným orgánom zasahovať do domácich cien. Podľa investorov by kroky Británie mohli podnietiť európske krajiny, aby vyzvali EÚ na prijatie podobných krokov.

Na záver možno konštatovať, že nadchádzajúce roky sa javia ako skvelý čas na aktívne obchodovanie s emisnými kontraktmi EUA vzhľadom na vysokú volatilitu cien, mimoriadnu likviditu tohto inštrumentu a množstvo politických udalostí, rozhodnutí a v súčasnosti diskutovaných energetických problémov v rámci Európskej únie.

Vďaka pravidelným informáciám a energetickej kríze si môžu investori vytvoriť vlastný názor na ceny kontraktov CO2 a realizovať svoje investičné stratégie.

Kontrakty na emisie oxidu uhličitého sú rizikovým nástrojom s vysokou volatilitou cien a investori, ktorí majú záujem o obchodovanie s nimi, by mali sledovať najnovšie správy o klimatickej a energetickej politike EÚ, aby mohli prispôsobiť svoje pozície nadchádzajúcim trhovým udalostiam. Naša ponuka vzhľadom na volatilitu a popularitu CO2 umožňuje aj aktívnym obchodníkom, ktorí nemajú záujem čítať správy, obchodovať na základe price action založenej na základe technickej analýzy, ktoré poskytujeme v našej obchodnej platforme, alebo hľadať dočasné cenové výhody na otvorenie pozícií.

Obchodné hodiny EMISS

obchodné hodiny EMISSA čo obchodné hodiny systému EMISS? Tieto informácie sú dôležité najmä pre denných obchodníkov. Obchodovanie s emisiami je k dispozícii 5 dní v týždni od pondelka do piatku od 8:05 do 18:00. Obchodovanie emisií CO2 nie je na našej platforme dostupné počas víkendov. Spotová cena EMISS je statická, keď je trh zatvorený. Vo všetkých ostatných časoch ceny neustále kolíšu.

Samozrejme, najlepšie je obchodovať emisie CO2 v období veľmi vysokej likvidity, keď je volatilita trhu vyššia. 

Keď je na trhu vysoký obrat a zvyšuje sa objem obchodovania, zvyšuje sa aj volatilita. Tú môže ovplyvniť zverejnenie dôležitých správ týkajúcich sa klímy, informácie z tlače alebo dokonca fámy týkajúce sa zmien v obmedzeniach emisií CO2. 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk